30 aprilie 2014

CAMPANIA DE DEPUNERE A CERERILOR IN SECTORUL ZOOTEHNIC

Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform reglementărilor naţionale şi europene. Acte necesare pentru depunerea cererilor

1a. Schema decuplată de producţie în sectorul lapte:
- exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE (Registul National al Exploatatiilor) la data solicitării primei;
- solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 - 2014;
- solicitantul să fi livrat/ vândut direct o cantitate de minim 3 tone de lapte în anul de cotă de referintă 2012 - 2013.
Pentru crescătorii de bovine, noi înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 - 2014, solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de min. 3 tone de lapte în anul de cotă 2013 - 2014.

1b. Schema decuplată de producţie în sectorul carne:
-   efectivul din exploataţia înfiinţată anterior datei de 31 ianuarie 2013, solicitat pentru primă, este de minim 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de 31 ianuarie 2013 şi tineretul bovin mascul şi/sau femel are vârsta de minim 7 luni la data de 31 ianuarie 2013;
-   efectivul din exploataţia înfiinţată în perioada 1 februarie 2013 - 17 aprilie 2014, este de minim 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de 17 aprilie 2014 şi tineretul bovin mascul şi/sau femel are vârsta de min.7 luni la data de 17 aprilie 2013, nepurtătoare de primă;
-   exploataţia de bovine pentru care se solicita prima sa fie înscrisă în RNE (Registul National al Exploatatiilor)

 DOCUMENTE GENERALE OBLIGATORII:

-   copie de pe C.I. / B.I./ paşaport/ CUI/ copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv C.I. / B.I/ paşaport
-   copie de pe dovada de înregistare a solicitantului în Registrul unic de identificare la APIA  adeverinţă emisă de către medicul veterinar şi transmisă electronic, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/ altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale le om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
- copie de pe prima şi ultima pagină ale Registrului Individual al Exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1.760/2000 în cazul exploataţiilor de bovine;
-   extras de cont;
-   copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, în cazul exploataţiilor nou înfiinţate în perioada 1 februarie 201317 aprilie 2014 şi/ sau nu au beneficiat de primă în anul 2013;
- copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/ sau vândute direct, în cazul producătorilor agricoli, nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014;
-  adeverinta prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită
adeverinţa eliberată de asociaţia/ agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic, prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului şi prin care se confirmă menţinerea animalelor în Registru genealogic al rasei, înscrise până la data de 28 februarie 2014 in cazul producătorilor agricoli care au avut la această data minim 20 capete bovine în exploataţie sau se confirmă înscrierea animalelor în Registru genealogic al rasei, in cazul exploataţiilor noi înfiinţate.
-   un top de hartie A4.

2.  Ajutor specific pentru zona defavorizată –vaci de lapte/bivolite de lapte/taurine din rase de carne si metisii acestora

a)      crescătorii de vaci de lapte din zonele defavorizate (COD: VL), conform reglementărilor europene şi naţionale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-         din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. sa solicite un ajutor specific pentru  un număr cuprins între 2 - 15 capete vaci de lapte  care a fătat cel puţin o dată până la termenul - limită de depunere a cererilor şi este înregistrat în RNE
-        înregistrarea în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul APIA, cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;
-          identificarea şi înregistrarea în RNE a vacilor de lapte din exploataţie
- deţinerea Registrului Individual al Exploataţiei actualizat în conf.cu prev.Regulamentului(UE) nr.1760/2000
-          menţinerea la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere a vacilor de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual,timp de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor;
-          deţinerea adeverintei emise prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
-           localizarea sediului exploataţiei şi după caz a locaţiei de reţinere a animalelor în zonele defavorizate

      b) crescătorii de bivoliţe de lapte (COD: FB), conform reglementărilor europene şi naţionale

-          solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de lapte, pe beneficiar;
-          bivoliţa de lapte pentru care se solicită ajutor specific a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, produsul fiind identificat şi înregistrat în RNE;
-      Identificarea şi înregistrarea în  RNE a bivoliţelor de lapte pentru care se solicită ajutor specific la termenul limită de depunere a cererilor;
-     deţinerea Registrului Individual al Exploataţiei actualizat în conf.cu prev. Regulamentului(UE) nr.1760/2000
-          menţinerea la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere a bivoliţelor de lapte pentru care se solicită ajutor specific pe o perioada de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor;
-          deţinerea adeverintei emise prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
-          localizarea sediului exploataţiei şi după caz a locaţiei de reţinere a animalelor în zonele defavorizate

      c) crescătorii de taurine de rase de carne şi metişii acestora (COD: TC), conform reglementărilor europene şi naţionale:

-       solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv total de maxim 90 capete pe beneficiar, constituit după caz din: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne , vaci metise cu rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne şi metişii acestora;
-    identificarea şi înregistrarea în  RNE a animalelor din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific;
-       deţinerea Registrului Individual al Exploataţiei actualizat în conf. prevederile Regulamentului(UE) nr.1760/2000;
-       deţinerea documentelor oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;
-       deţinerea documentelor care atestă  ieşirile din efectiv,  după caz;
-      deţinerea adeverintei emise prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
-  animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie sa fie detinute de beneficiar cel putin 8 luni,  de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul  ieşirii/ până la data depunerii cererii, după caz, cu exceptia vacilor din rase de carne  care trebuie mentinute in exploatatie cel putin 6 luni de la data depunerii cererii
-       solicitarea ajutorului o singură dată :
Ø      pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013 - 30 mai 2014 existent în exploataţie şi care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 30 mai 2014;
Ø      pentru tineretul femel  până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014 / existent în exploataţie până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni până la data de 30 mai 2014;                     
-       solicitarea ajutorului pentru taurii din rase de carne din specia taurine o singură dată;
-       anual pentru vaci din rase de carne si pentru  vaci metise  cu rase de carne;
-       localizarea sediului exploataţiei în zonele defavorizate din România,

DOCUMENTE GENERALE OBLIGATORII :

-    copie dovadă cotă lapte
-   copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte/ bivoliţe/ de lapte/ tauri din rase de carne, vaci din rase de carne , vaci metise cu rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne şi metişii acestora pentru care se solicită ajutor specific
adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “ Prof Dr. G. K. Constantinescu”, prin structurile sale teritoriale, care certifică rasele de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/ adeverinţele de montă naturală/paşapoarte;
-    documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie, dacă e cazul;
-    pentru vaca din rasa de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine
-  pentru vaca metisă cu rasa de carne, copia buletinului de însămînţări artificiale ale mamei sau a adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pentru gestaţia din care provine vaca metisă, în care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie rasă de carne;
-    pentru tineretul din rase de carne/ şi sau metişi cu rase de carne, copia certificatului de origine şi/ sau copia buletinului de însămânţări artificiale/ adeverinţei de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne.
-    Un top de hartie A4.

3. Schema cuplata de productie in sectorul  Ovine/Caprine

-  efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele ovine / 25 de capete femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 30 martie a anului de solicitare
-efectivul de femele ovine / caprine pentru care se solicită prima este înscris în RNE
-efectivul de femele ovine / caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie, cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a cererilor,
- deţinerea Registrului Individual al Exploataţiei actualizat în conf.cu prev. Regulamentului(UE) nr.1760/2000

          DOCUMENTE GENERALE OBLIGATORII :
-       Copie BI/CI/paşaport/CUI
-       Copie BI/CI/paşaport administrator/reprezentant/titular
-     Copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare – RUI  al APIA, in cazul exploatatiilor nou infiintate
-     În caz de reprezentare: delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI   titular de cerere şi  împuternicit
-      În caz de reprezentare: procură notarială de împuternicire şi copii CI/BI   titular de cerere şi  împuternicit
-       Dovadă cont bancar activ
-    Adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi
- Copie de pe prima şi ultima pagină ale Registrului Individual al Exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.21 /2004  în cazul exploataţiilor de ovine/caprne
-    Adeverinta eliberata de asociatiile crescatorilor de ovine/caprine legal constituite care atesta efectivele de OVINE /CAPRINE pentru care se poate solicita prima
-       Un top de hartie A4.

         4.  Ajutor specific pentru zona defavorizata-Ovine/Caprine:
                  
solicitarea unui  ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine inclusiv pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 aprilie  a anului de solicitare;
- efectivul de animale pentru care se solicita ajutor specific este identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE la data depunerii cererii;
- sa deţina registrul individual al exploataţiei completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;
- menţinerea femelelor de ovine/caprine pentru care solicita ajutor specific, pe întreaga perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul - limită de depunere a cererii, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere;
 să depuna cererea de sprijin însoţită de documentele obligatorii
localizarea sediului exploataţiei şi, după caz, a locaţiei de reţinere a animalelor este în zonele defavorizate din România, identificate în anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.

                        DOCUMENTE GENERALE OBLIGATORII :

-    Copie BI/CI/paşaport/CUI
-   Copie BI/CI/paşaport administrator/reprezentant/titular
-   Copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare – RUI  al APIA, in cazul exploatatiilor nou infiintate
-    În caz de reprezentare: delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi  împuternicit
-  În caz de reprezentare: procură notarială de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi  împuternicit
-   Dovadă cont bancar activ.
- Adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi
-Copie de pe prima şi ultima pagină ale Registrului Individual al Exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.21 /2004  în cazul exploataţiilor de ovine/caprne
- Adeverinta eliberata de asociatiile crescatorilor de ovine/caprine legal constituite care atesta efectivele de OVINE /CAPRINE pentru care se poate solicita prima
-   Un top de hartie A4.
      Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în original, în vederea efectuării conformităţii de către persoana desemnată din cadrul centrului judeţean/ local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, după caz.
 Termenul limită de depunere a cererilor este 30 mai 2014.

16 aprilie 2014

Ancheta Structurala in Agricultura

         Aducem pe aceasta cale multumiri pentru modul si seriozitatea cu care ati raspuns la solicitarile noastre, de asemenea si pentru modul in care am reusit impreuna cu dvs. finalizam pentru Directia Judeteana de Statistica ANCHETA STRUCTURALA IN AGRICULTURA 2013.
     Referitor la cercetarea statistica UTILIZAREA PESTICIDELOR IN AGRICULTURA 2013 s-au completat datele necesare conform ghidului metodologic primit.  Facem cateva precizari referitoare la unele date culese:
     PRODUSELE DE PROTECTIE A PLANTELOR sunt acele produse care contin una sau mai multe substante active si sunt destinate pentru :
1. protectia plantelor sau produselor vegetale impotriva organismelor daunatoare ori pentru prevenirea actiunii acestor organisme;
2. exercitarea unei actiuni asupra proceselor vitale ale plantelor, alta decat o actiune nutritiva;
3. asigurarea conservarii produselor vegetale in masura in care aceste substante sau produse nu fac obiectul altor reglementari legale privind agentii de conservare;
4. distrugerea unor parti ale plantelor, oprirea sau prevenirea unei cresteri nedorite a plantelor.
          Pentru pomii fructiferi razleti inregistrarea suprafetei tratate s-a realizat astfel:
- intre 1-12 pomi s-a inregistrat suprafata de 0,01 ha;
- intre 13-24 pomi s-a inregistrat suprafata de 0,02 ha;
- peste 25 de pomi la ha se considera plantatie pomicola (livada).

09 aprilie 2014

INVITAŢIE la Expoziţia de ovine crescute ecologic cu vânzare prin licitaţie – ediţia a III-a -

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, are plăcerea să vă informeze despre organizarea celei de-a III-a ediţii a manifestării
Expoziţie de ovine crescute ecologic cu vânzare prin licitaţie – ediţia a III-a -
          destinată crescătorilor de ovine.
Evenimentul se desfăşoară în data de 13 aprilie 2014, orele 800 – 1600, localitatea Vurpăr, judeţul Sibiu şi este organizat de  Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, Grupul de Producători din Regiunea Hârtibaciului ,,ECO MIORIŢA’’, Primăria Comunei Vurpăr, Consiliul Judeţean Sibiu şi Camera Agricolă a Judeţului Sibiu.
În cadrul acestui eveniment se organizează şi o expoziţie cu vânzare de produse tradiţionale şi ecologice de pe Valea Hârtibaciului precum şi un program artistic de cântec, joc şi voie bună.Pentru detalii  puteti să vă adresaţi  purtătorului de cuvânt al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu: Luminiţa Eneotescu, tel. 0731.707.681.

P R O G R A M  D E  D E S F Ă Ş U R A R E  A  T Â R G U L U I 
EXPOZIŢIE DE OVINE CRESCUTE ECOLOGIC CU VÂNZARE PRIN LICITAŢIE
– ediţia a III-a -
Orele 700 – 1300 - Localitatea VURPĂR – 13.04.2014


Ora 700
1.     Introducerea animalelor în sectorul de licitaţie pe intrarea principală unde vor fi verificate documentele de însoţire şi examinate din punct de vedere sanitar-veterinar de către medicii veterinari.
2.    Animalele vor fi cântărite, înregistrate cu numărul crotalului,
cu un număr de participare (ordine) la licitaţie, imprimat pe o crupă; se va înregistra de asemenea numele şi prenumele proprietarului.
Ora 900
Ø    Trecerea în revistă a animalelor – vizitarea animalelor,

evaluarea lor sub aspectul rasei, vârstei şi a altor calităţi
Ora 1000
Ø    Premierea celor mai frumoase animale
Ora 1100
Ø    Începerea Licitaţiei
Ora 1300
Ø    Închiderea Licitaţiei

             TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE ŞI ECOLOGICE DE PE VALEA HÂRTIBACIULUI

            Activitatea în cadrul Târgului începe de la ora 800 şi se încheie la orele 1600.

PROGRAMULUI ARTISTIC DE CÂNTEC, JOC ŞI VOIE BUNĂ

            Programul folcloric începe la ora 1300 şi se încheie la orele 1600  .

01 aprilie 2014

Ghidul Solicitandului pentru Ajutor de minimis tancuri de lapte

          Ghidul Solicitandului pentru Ajutor de minimis in vederea achizitionării de tancuri de racirea laptelui se poate consulta in versiunea actualizată la adresa
 http://www.apia.org.ro/site_old/buget/Ghidul%20Solicitandului_Ajutor%20minimis_achizitionare%20tancurideracirealapte1.pdf
         Documentul contine versiunea modificata si anexele aferente pentru a a doua campanie de depunere.

În atenția crescătorilor de animale

          Conform informării DSVSA Sibiu vă aducem la cunoştinţă faptul că conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, coordonează și implementează, începând cu luna martie 2014, acțiuni specifice prevăzute în Programul anual de supraveghere, prevenire și combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, bunăstarea animalelor și protecția mediului, acțiuni în care sunt implicați medicii veterinari oficiali, medicii veterinari de liberă practică, împuterniciți, din Circumscripțiile Sanitare Veterinare comunale, concesionate, autoritățile locale și nu în ultimul rând, proprietarii de animale, prin:
Supravegherea clinică a stării de sănătate a efectivelor, prin controale la exploatațiile comerciale și în exploatațiile nonprofesionale de la gospodăriile populației.
Acțiuni de supraveghere a unor boli transmisibile, prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale și păsări în acest scop.
Efectuarea unor operațiuni de vaccinare profilactică.
Controale privind respectarea normelor de biosecuritate, a normelor de protecție și bunăstare a animalelor din exploatațiile comerciale și exploatații nonprofesionale din gospodăriile populației.
Monitorizarea circulației animalelor pe teritoriul județean, național și intracomunitar.
              Astfel, în cadrul programului de supraveghere a Anemiei Infecțioase Ecvină, în cursul lunii martie s-a finalizat testarea celor 48 de cabaline crescute în două ferme, 8.279 cabaline existente în 6.568 exploatații la gospodăriile populației și a 168 asini aflați în special la proprietarii de ovine, prin afluirea de probe de sânge la laborator, însumând 8.327 de animale. În situația în care sunt diagnosticate animale bolnave, se procedează la izolarea și eliminarea acestora din exploatație, în termen de cel mult 10 zile de la primirea buletinului de analiză cu rezultat pozitiv și se întocmeşte dosarul complet în vederea despăgubirii proprietarilor pentru animalele ucise sau sacrificate în condițiile legii.
              Pentru supravegherea unor boli specifice bovinelor, Leucoza Enzootică, Bruceloza și Paratuberculoza, se vor recolta, conform planificării, 14.000 probe de sânge care se vor aflui la laboratorul DSVSA Sibiu, pentru investigații specifice.
                Concomitent cu prelevarea probelor de sânge de la cabaline și bovine, se efectuează și vaccinarea anticărbunoasă la aceste animale.
               Pentru supravegherea efectivelor de animale receptive la Blutongue (bovine, ovine) se recoltează probe după graficul stabilit, din zona a nouă localități țintă, pentru examene de laborator, coroborate cu supravegherea permanentă a mișcărilor de animale receptive pe plan județean, național, în spațiul intracomunitar și în activitatea de import, export.
               Diagnosticul Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile, constituie un test permanent prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la bovine și ovine sacrificate sau moarte, cu mențiunea că la specia ovină se implementează programul stabilit pentru calificarea exploatațiilor ca indemne pentru Scrapie.
               În cadrul programului de prevenire a Pestei Porcine Clasice la efectivele de porcine domestice se va efectua supravegherea clinică a stării de sănătate a celor 25.512 capete crescute în 3 fermele comerciale și 24 exploatații comerciale de Tip A, prin inspecții în exploatațiile nonprofesionale, și recoltarea a 320 probe de la scroafe, crescute în exploatațiile din localitățile țintă stabilite, pentru examene de laborator, probele fiind afluite la laboratoarele arondate.
            Pentru a se asigura o protecție sanitară eficientă, față de bolile transmisibile, specifice păsărilor, în cursul lunii martie au fost supravegheate clinic efectivele din cele 10 exploatații comerciale și 14 exploatații comerciale de tip A cu găini ouătoare și pui de carne și se vor aflui cca. 4o probe pentru supravegherea Pseudopestei aviare, cca. 25 probe din zonele țintă, pentru supravegherea Gripei aviare și 33 probe serii pui de carne și 15 probe de la găini ouătoare, pentru diagnosticul Salmonelozei, prin examene de laborator. Tot în luna martie s-a efectuat vaccinarea în campanie organizată a cca 185.000 păsări existente în 16.751 exploatații la gospodăriile populației, pentru prevenirea Pseudopestei Aviare.
           În cadrul programului de prevenire și combatere a Rabiei la speciile domestice, s-au efectuat vaccinări de completare la câinii și pisicile cu stăpân cunoscut, animale care nu au fost imunizate în campania organizată și se vor examina în laborator probele recoltate și afluite de la animale receptive, moarte, identificate pe teritoriul județului.
             Personalul sanitar veterinar va efectua și alte acțiuni de prevenire și combatere a bolilor la animale la solicitarea proprietarilor. Se vor efectua controale în exploatațiile cu animale și păsări pentru verificarea respectării normelor de protacție și bunăstare, a normelor legale privind mișcarea animalelor spre abatoare, sau în târguri și în trafic pe drumurile naționale, precum și activitatea de import export cu animale și păsări vii.
Realizarea acțiunilor stabilite pentru această lună, impune proprietarilor de animale o serie de obligații cu referire la:
Să colaboreze cu medicii veterinari, arondați, pentru identificarea și înregistrarea la timp a animalelor, existente în exploatație.
Să comunice medicului veterinar, la data producerii, mișcările survenite în efectiv prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalități.
Să asigure sprijinul personalului veterinar la efectuarea acțiunilor obligatorii de prevenire și combatere a bolilor transmisibile (vaccinări, recoltări de probe de sânge sau de organe) la data și ora stabilită.
Să permită medicului veterinar monitorizarea stării de sănătate a animalelor din proprietate.
Să respecte dispozițiile autorității veterinare privind izolarea și eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile.
Să asigure normelor de protecție și bunăstare a animalelor, privind adăpostirea, hrănirea, adăparea și a normelor de microclimat.
Să efectueze curățirea mecanică și dezinfecția adăposturilor, și a acțiunilor de deratizare, cu unități și personal de specializate.
Să colecteze cadavrele și deșeurile animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autorităților locale, la unitatea de distrugere Protan.
Să solicite medicului veterinar fișa de sănătate pentru animalele aflate în proprietate, completată la zi cu acțiunile sanitare veterinare efectuate, documentele de mișcare și de certificare a stării de sănătate, necesare pentru intenția de comercializare a animalelor.
         Nerespectarea obligațiilor stabilite de Conducerea DSVSA Sibiu, sau refuzul prezentării animalelor și a păsărilor pentru efectuarea acțiunilor de prevenire și combatere a bolilor transmisibile, atrag sancțiuni pecuniare persoanelor vinovate, conform legii.

Anunţ privind subvenţiile fermierilor la APIA

             Fermierii îşi pot depune cererile pentru primirea subvenţiilor agricole şi online. Campania de primire a cererilor de plată pentru măsurile de sprijin pe suprafaţă de tern agricol a fost demarată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în luna martie, iar în sprijinul fermierilor a fost creată şi o aplicaţie online.

        Pentru a beneficia de sprijin financiar fermierii trebuie să depună cererile scrise la centrele APIA din Sibiu, până în data de 15 mai. Cei care vor depune solicitarile din data de 16 mai vor suporta “penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, anunţă APIA. De ajutorul financiar destinat sprjinului pe suprafaţă agricolă cultivată beneficiază persoanele juridice şi fizice care exploatează terenul agricol. Dacă proprietarul terenului l-a dat în arendă sau l-a inchiriat, banii se acordă “celui care lucrează terenul”, mai anunţă APIA.  Sunt eligibile la plată expoataţiile cu suprafaţă de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţă de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor , culturilor de hamei, pepinierelor, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare. Pentru a evita aglomeraţia la centrele APIA, anul acesta fermierii au posibilitatea să îşi depună cererile şi online, prin aplicaţia IPA Online. În judeţul Sibiu sunt înregistraţi aproximativ 15.000 de fermieri. Ei au fost anunţaţi de APIA Sibiu, prin corespondenţă specială, despre programul de depunere a cererilor şi noutăţile apărute. Judeţul Sibiu deţine 170 de mii de hectare de teren, din care 110 mii hectare  reprezintă păşuni şi 63 de mii de hectare teren arabil.

24 martie 2014

APEL DE SELECTIE PROIECTE GAL MARGINIMEA SIBIULUIGrupul de Actiune Locala Marginimea Sibiului anunta public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER M 411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier si M 413 – Calitatea vietiui si diversificarea economiei rurale
MASURI DESCHISE: Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale, Alocare financiara pentru sesiunea februarie 2014: 531.459,76 euro din care pentru Beneficiari publici : 525.439,76 euro, Beneficiari privati : 6.020 euro . Suma max. nerambursabila a unui proiect-200.000 euro , Masura 125 -Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii , Alocare financiara pentru sesiunea februarie 2014: 60.000 euro, Suma max. nerambursabila a unui proiect : 60.000 euro , Masura 112-Instalare tineri fermieri , Alocare financiara pentru sesiunea februarie 2014: 184.000 euro,Suma  maxima nerambursabila a unui proiect 40.000 euro, Beneficiarii eligibili si intensitatea finantarii sunt prezentate in Ghidul Solicitantului pentru Masura 322, Masura 125 si Masura 112 in vigoare pe site –ul apdrp.ro la data lansarii Apelului de Selectie.
Proiectele finantate se vor implementa in teritoriul Grupul de Actiune Locala Marginimea Sibiului si vor fi dezvoltate in concordanta cu directiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, asa cum sunt ele reflectate in Planul de Dezvoltare Locala disponibil pe site-ul www.galmarginimeasibiului.ro, Teritoriul GAL  Din teritoriul G.A.L. Mărginimea Sibiului fac parte 11 comune şi 1 oraş : Cristian, Gura Rîului, Jina, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Răşinari, Rîu Sadului, Sadu, Tilişca,  Şugag şi Sălişte .
DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Documentele necesare sunt disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro . CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Vă rugăm să consultaţi Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se încadrează proiectul propus (www.apdrp.ro şi www.madr.ro ).

DEPUNEREA PROIECTELOR Proiectele pot fi depuse pentru: Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale, Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii in perioada 17 februarie 2014 – 31 martie 2014 si pentru Masura 112- Instalare tineri fermieri in perioada 17 februarie 2014 – 17 martie 2014 in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00- 14:00 la Secretariatul Grupului de Actiune Locala Marginimea Sibiului, din comuna Rasinari, str. Copacele, nr 189, jud Sibiu. Varianta detaliata a APELULUI DE SELECTIE  PROIECTE LEADER, MASURA 4.1 este disponibila pe site-ul (www.galmarginimeasibiului.ro). La sediul GAL Marginimea Sibiului sunt disponibile informatii detaliate aferente Masurii 322, 125 si 112, varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport de hartie. Pentru informatii suplimentare - PERSOANA DE CONTACT -Marina Bogdan, Manager GAL Marginimea Sibiului, tel. 0744526156, tel/fax 0269558658, email: office@galmarginimeasibiului

25 februarie 2014

Temperaturi de primăvară şi ploi slabe, în următoarele două săptămâni

            Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) pentru 24 februarie - 9 martie vom avea un regim termic peste normalul perioadei, cu valori medii de 12 grade Celsius pe timpul zilei, asociate cu ploi slabe, în special de la jumătatea săptămânii viitoare.      
         În Transilvania, în perioada 24 - 26 februarie, regimul termic va fi caracterizat de valori în general apropiate de mediile multianuale specifice. Ziua va fi în medie de 5 - 8 grade, iar noaptea temperaturi uşor negative, de -3 şi -2 grade în medie. Valori mai mici sunt de aşteptat în zonele depresionare, unde minimele vor coborî spre -7 grade. De la mijlocul primei săptămâni până în jurul datei de 5 martie, vremea va fi în încălzire, determinând temperaturi mai ridicate decât cele înregistrate în mod obişnuit în această perioadă din an. Ziua vor fi în medie 7 - 12 grade, iar noaptea doar izolat, cu precădere în depresiunile din estul regiunii, vor mai fi valori uşor negative. O scădere de temperatură este probabilă şi pentru sfârşitul intervalului de prognoză. Probabilitatea pentru precipitaţii, predominat ploaie, va creşte pe parcursul celei de-a doua săptămâni de prognoză, în special în jurul datei de 5 martie.      
         La munte, în primele zile ale intervalului, se vor înregistra temperaturi apropiate de normalul climatologic al perioadei. Astfel, media maximelor se va situa în ecartul 0 - 3 grade, iar a minimelor între -6 şi -4 grade. Pentru restul intervalului sunt de aşteptat valori ziua în medie de 4 grade şi temperaturi minime în creştere, dar încă sub pragul de îngheţ, de -4 la -2 grade, reprezentând un regim peste cel mediu multianual. Probabilitatea pentru precipitaţii slabe, mixte, va fi mai mare în prima zi şi din nou după data de 3 martie.                      
        Prognoza ANM, valabilă pentru perioada 24 februarie - 9 martie, are la bază datele provenite de la Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) din Reading, Anglia.